Smartare persontransporter genom delning

Smartare persontransporter genom delning

Företag och organisationer kan enkelt minska sina kostnader och klimatpåverkan från transporter inom verksamheten genom att samordna och dela lediga säten i sin fordonsflotta.

Freelways smarta matchningstjänst hittar lediga säten för anställda eller anlitade reseaktörer som bokar företagets resor med taxi,-, hyr- och bilpoolsbilar. Tjänsten används även av anställda inom organisationer, företag och inom byalag/bostadsföreningar m fl för samåkning.

Tillsammans med kollektivtrafiken i Dalarna har Freelway utvecklat en helt ny, hållbarare och unik tjänst, Dalway. Tjänsten ökar utbudet av resor på landsbygden med befintliga fordonsrörelser.

Som event och turistarrangör kan du under en begränsad tid hyra in tjänsten för att erbjuda deltagare och besökare att samåka eller boka platser i chartarade bussar.

Företag och organisationer

Företag kan erbjuda sina anställda fler och bättre transportmöjligheter när de reser i tjänsten och till och från jobbet. Lediga säten i verksamhetens bokade taxi-, hyr- och bilpoolsbilar synliggörs för anställda och matchas mot nya beställningar inom organisationen. Onödiga parallella resor undviks och företaget sparar pengar och minskar samtidigt utsläppen från verksamhetens resor.

Vid tillfällen när organisationen bussar personal, kunder eller samarbetspartners till event som t ex konferenser, julbord mm kan tjänsten användas för platsbokning på chartrade bussar. På så vis kan organisationen enkelt och med minimalt administrativt arbete överblicka och skapa underlag för antal bussar för beställning.

Företagen kan som tilläggsmodul även erbjuda sina anställda samåkning med privata fordon till och från jobbet. Något som ytterligare minskar verksamhetens utsläpp och minskar trycket på överfulla parkeringsplatser i anslutning till arbetsplatsen.

Givetvis ingår rapportverktyg med utförlig statistik över sparade CO2-ekv pga delade transport samt övrig transportdata.

Företag och organisationer

Samåkning landsbygd och bostadsområden i tätort

Samåkning landsbygd och bostadsområden i tätort

Tjänsten Freelway samåkning ökar möjligheten till persontransporter för boende på landsbygden där kollektivtrafiken ofta har svårt att svara upp mot de transportbehov som finns. Tjänsten passar även för användning inom bostadsrättsföreningar.

Tjänsten kan ses som ett komplement till kollektivtrafiken i orter med begränsade avgångar. Byalag eller annan huvudman administrerar tjänsten och hanterar inbjudningar och lokal support om hur tjänsten fungerar lokalt.

Trygghet mellan användarna skapas genom att medlemshantering och inbjudningar till tjänsten hanteras av t ex byalaget.

Plustrafik - fler resemöjligheter för landsbygder

Helt ny och unikt hållbar kollektivtrafik på landsbygd.

Fler resor för ortsbefolkningen med tidigare "dolda" kollektivtransporter!

Tillsammans med kollektivtrafiken i Dalarna har vi utvecklat en helt ny form av kollektivtrafik, "DalMaas", som skapar fler transportmöjligheter för människor boendes på landsbygd och i glesbygd samtidigt som redan pågående transporter kan nyttjas effektivare. Kollektivtrafiken ökar samtidigt intäkterna då biljetter kan säljas till lediga platser som tidigare inte varit tillgängliga för bokning.

Det är lediga platser på Dalatrafiks Serviceresor som blir synliga och bokningsbara för ortsbefolkningen genom Freelways tjänst och app. Serviceresor är färdtjänst, sjukresor, beställningstrafik (anropsstyrd), skolskjutsar och även tomma fram och hemkörningsresor mm. Det är resor och fordonsrörelser som vanligtvis har lediga säten men som tidigare inte varit tillgängliga.

Se Rapports inslag om tjänsten, juni 2019.

Digital beställningstrafik för taxitjänster och smart kollektivtrafik

Digital beställningstrafik för taxitjänster och smart kollektivtrafik

Freelway utvecklar kundanpassade system för digital beställningstrafik inom taxinäringen, kollektivtrafiken och för andra intressenter.

Under 2019 utvecklade vi en ride haling mjukvara, app, för beställning av stadsnära resor med elfordon för en av våra kunder. Tjänsten använder även geofencing för att styra inom vilka områden tjänsten är i drift och aktiv.

Hållbara turistdestinationer och event

Hållbara destinationer för turism

Du som jobbar för destinationer med många besökare kan använda tjänsten för att erbjuda fler och hållbarare transportmöjligheter till/från och inom destinationen.

Södra Årefjällen

I Södra Årefjällen använder företagen inom turistnäringen tjänsten för att samordna upphämtning och avlämning av turister från Undersåkers tågstation. De samordnade transporterna mellan stationen och de olika boendena sparar pengar och minskar den gemensamma miljöbelastningen från verksamheten samtidigt som en bättre transportservice för turisterna erbjuds.

Södra Årefjällens turistförening erbjuder även lokalbefolkningen Freelways samåkningstjänst. Samåkningen erbjuds i en sluten grupp för att öka tryggheten för användarna. Till sommaren 2020 kommer även lediga platser i transporter av turister att erbjudas lokalbefolkningen. Det blir ett välkommet komplement till befintlig kollektivtrafik som har få avgångar och många gånger behöver bokas via telefonsamtal redan dagen innan. Från i sommar blir det möjligt att göra digitala bokningar via appen ända fram till resans avgång på Södra Årefjällens resor.

Tivedens nationalpark

I Tivedens nationalpark användes motsvarande tjänst på ett lite annorlunda sätt vid samordning av resor för turister mellan järnvägsstationen i Laxå och turistboenden i nationalparken.

Under säsongen 2019 drev turistbyrån i Laxå tillsammans med hotell, campingar och boenden i nationalparken Tiveden ett projekt för att underlätta för besökare och turister att transportera sig i nationalparken utan egen bil. Nationalparken har närmare 100 000 besökare varje säsong och saknar helt kollektivtrafik. Det medför att merparten tar egen bil in i parken vilket helst vill undvikas.

Projektet gick ut på att arrangera samordnade transporter med minibussar från ett lokalt transportbolag som anslöt mot tågavgångarna till Laxå station. På detta vis kunde en tjänst för kombinerad mobilitet, tåg och minibuss, erbjudas besökarna från t ex Stockholm och Göteborg. Freelwaytjänsten användes för platsbokningar i minibussarna.

I praktiken sköttes transportbokningen i tjänsten av de olika boendena som via sina kanaler som telefoner, webbplatser etc fick in övernattningar och erbjöd ett paket inkluderad resa. Bokningsförfarandet skiljer sig här från exemplet ovan i Södra Årefjällen där turisterna själva bokar resa direkt i tjänsten (appen, hotellhemsidor).

Hållbara event

Inför och under event som tävlingar, konferenser, mässor och konserter kan arrangörer använda Freelways tjänster för platsbokning på chartrade bussar och delning av minibussar, taxi och privat samåkning för åskådare och deltagare.

Event 2

Lokala transporter under konferens/event

Hösten 2019 hölls två konferenser i Västerås där Freelways digitala tjänst för beställningsresa användes. Deltagarna kunde beställa och dela resor med elfordon inom Västerås mellan Centralstationen, hotellen, konferenscentra och middagsrestaurangerna.

Tjänsten för lokala beställningsresor kan kombineras med andra Freelwaytjänster som platsbokning i bussar och samåkning för deltagare och på så vis täcka både långväga och lokala resebehov.