​Avtal Freelway AB | Privat/Företag

1. Inledning

Freelway är en tjänst med en app som hjälper till att knyta ihop personer och företag som vill ha gods transporterat med personer och företag som har utrymme i befintliga transporter och vill transportera gods. Freelway beskrivs närmare i avsnitt 3. Genom att registrera en användarprofil på Freelways hemsida godkänner du att du blir bunden av villkoren i detta avtal. Genom registreringen intygar du att du är 18 år eller äldre eller, om du är 15-17 år, att din förmyndare godkänner att du ingår avtalet. Om du registrerar en användarprofil för en juridisk persons räkning garanterar du att du har behörighet att företräda den juridiska personen. Användare ingår detta avtal med Freelway AB (Freelway), som är ett svenskregistrerat bolag med organisationsnummer: 5569-584872.

2. Definitioner

Användare: Den som har aktiverat en användarprofil via Freelways hemsida. Tjänsten: Den service som anges under avsnitt 3 i detta avtal. Avsändare: Användare som vill ha en transport utförd. Transportör: Användare som åtagit sig att utföra en transport. Servicepunkt: Plats där gods som transporteras med stöd av Tjänsten kan tas emot, förvaras och lämnas ut. Freelways hemsida: http://freelway.com Den webbsida där Tjänsten tillhandahålls. Freelways app med vilken tjänsten kan användas.

3. Tjänsten

Med Freelways app kan Användare skapa en förfrågan om en transport mellan olika platser. Förfrågan skickas ut till andra Användare i det aktuella området. Användare som driver en Servicepunkt får tillgång också till ett administrativt system uppbyggt för Servicepunkten. Användare kan agera både som Avsändare och Transportör.

4. Tillhandahållande av Tjänsten

Freelway ska se till att Tjänsten är tillgänglig och fungerande. Användare är medvetna om och accepterar att omständigheter utom Freelways kontroll kan förorsaka störningar i Tjänsten samt att omständigheter såsom underhåll , uppdateringar och liknande kan förorsaka tillfälliga störningar i Tjänsten. Freelway är inte ansvarigt för eventuell skada orsakad av avbrott eller störning i Tjänsten. Freelway ska se till att fel i Tjänsten avhjälps inom skälig tid. Freelway får ändra Tjänsten om användande av Tjänsten medför skada för Freelway eller tredje man. Användare ska i sådant fall informeras så snart det kan ske.

5. Regler för användande av Tjänsten

Användare får nyttja Tjänsten för eget bruk. Det innebär att Användaren inte får nyttja Tjänsten för transporter åt tredje man. Användare som åtar sig att utföra en transport ska själv utföra transporten. Om en Transportör får förhinder att genomföra en transport denne åtagit sig ska Transportören genast avboka transporten i Freelways tjänster. Har kontakt tagits med Avsändaren ska Transportören omedelbart underrätta även denne. Användare svarar till exempel för att användningen av Tjänsten inte ger upphov till skada eller annan olägenhet för Freelway eller för tredje man, strider mot författning eller mot myndighets föreskrift eller beslut, eller strider mot god sed. Tjänsten får inte användas i syfte att transportera förbjudet gods eller annars i olagligt syfte.

6. Användares förhållande till varandra och till tredje man

Varje Användare är ensam ansvarig för sina kontakter med och sitt agerande gentemot andra Användare och tredje man. Användare ska när de använder tjänsten följa gjorda överenskommelser om till exempel tid och plats för upphämtning eller avhämtning och leverans av godset. Vid förhinder, förseningar och liknande händelser ska berörda Användare omgående underrätta varandra och tillsammans på bästa sätt lösa situationen. Användare ska vid nyttjande av Tjänsten behandla varandra och tredje man med respekt och sträva efter att på ett för de inblandade bästa sätt anordna transporterna. Freelway har inget ansvar i eller för att lösa eventuella tvister mellan Användare eller mellan Användare och tredje man.

7. Friskrivning

Freelway ansvar endast för att tillhandahålla Tjänsten till Användarna. Det är Användarna som själva kommer överens med varandra om och genomför transporten. Freelway har inget ansvar för vare sig själva transporten eller det gods som transporteras. Tjänsten innebär inte att Freelway lämnar någon garanti för att önskad transport kommer till stånd. Freelway har inget ansvar för köpet och hanterar inte några varor eller betalningsmedel. Freelway är inte ansvarigt för eventuella skatter, avgifter, böter eller andra pålagor som uppkommer för Användare eller tredje man och som har samband med Tjänsten. Freelway är inte ansvarigt för skada eller olägenhet som en Användare har orsakat annan Användare eller tredje man vid nyttjande av Tjänsten.

8. Priser och betalning

För Användare som är privatperson gäller de kostnader och avgifter som Freelways kunder, företag och organisationer anger. För Användare som är en juridisk person beror avgiften för Tjänsten på vilken nivå av Tjänsten som väljs. Avgiften framgår av gällande prislista och ska betalas för tid från och med att Tjänsten har börjat tillhandahållas Användaren. För Användare som driver en Servicepunkt fastställs avgiften separat. Betalning för Tjänsten sker månadsvis i förskott mot faktura. Fakturan förfaller till betalning den dag som anges på fakturan. Betalning anses fullgjord när den kommit Freelway tillhanda. Om betalning inte sker i tid har Freelway rätt till ersättning för betalningspåminnelser och inkassokostnader samt dröjsmålsränta enligt lag.

9. Prisavdrag

Har Tjänsten varit obrukbar på grund av fel i Tjänsten som inte beror på Användaren har Användaren rätt till prisavdrag. Avdrag görs med belopp motsvarande den del av avgiften för Tjänsten som felet varat, räknat från den tidpunkt det anmäldes till Freelway.

10. Immateriella rättigheter m.m.
Användare får inte utan skriftlig medgivande från Freelway kopiera, ändra eller på annat sätt hantera programvara eller annat material som hör till Tjänsten.

11. Användaruppgifter m.m.
Användare ska vid registrering av användarkonto lämna de uppgifter som efterfrågas. Användare ska utan dröjsmål meddela Freelway eventuella ändringar i lämnade uppgifter. Freelway behandlar användaruppgifter för att tillhandahålla Tjänsten, för att fullgöra skyldighet enligt författning och för registervård.

12. Behandling av personuppgifter och platsdata
Freelway samlar in och behandlar personuppgifter av olika kategorier, inklusive: ‍Kontaktuppgifter, såsom namn, adress, telefonnummer, epost, lösenord och i förekommande fall bild. I vissa av Freelways tjänster används positioneringstjänster för att underlätta bokning av taxiresa och samåkning för att förenkla användandet av tjänsterna. Som förare av varor eller som taxiförare visas din position för kunderna även i bakgrunden dvs även när appen är avstängd.
Transaktionsuppgifter, såsom bokningar, biljetter.
‍Ärendeuppgifter, såsom information om dina kontakter med Freelway kundtjänst, supportärenden, reklamationer och liknande.
‍Samtyckesuppgifter, såsom godkännande av att ta emot nyhetsbrev och liknande.

Vi behandlar endast sådana personuppgifter om dig som är nödvändiga med hänsyn till våra i förväg fastställda ändamål. All vår personuppgiftsbehandling har s.k. rättslig grund enligt lag.
Policyn täcker inte uppgifter som inte identifierar dig personligen, till exempel sammanställningar av anonyma data, IP-adresser, operativsystem, personliga preferenser och liknande. Data som inte identifierar dig som individ har vi rätt att använda efter vårt gottfinnande.

‍Förbättring av tjänsten : Vi kan behandla dina personuppgifter för att utveckla och förbättra vår och våra leverantörers tjänster, bl.a. genom utskick av kundundersökningar och sammanställning av supportärenden. Uppgifter behandlas i huvudsak på en aggregerad nivå (dvs. inte på individnivå) och används för att sammanställa statistik för analysändamål.

När du använder och köper tjänster som exempelvis taxiresor och resebiljetter via Freelways plattformar godkänner du att de tredjepartföretag som publicerar sina erbjudanden under Freelways plattformar också får del av dina personuppgifter för att utföra sina tjänster och kontakta dig i marknadsföringssyften.

13. Ändring av avtalsvillkor
Freelway har rätt att ändra eller göra tillägg till detta avtal. Användare ska informeras om ändring eller tillägg senast en två månader innan ikraftträdandet. Avgiftsändring sker genom att ändringen införs i prislistan. Avgiftshöjning får ske först en månad efter det berörd Användare har informerats om höjningen.

14. Uppsägning
Användare som är fysisk person har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande. Användare som är juridisk person har rätt att säga upp avtalet till upphörande med tre månaders uppsägningstid. Om Freelway har ändrat villkor till nackdel för Användaren får denne säga upp avtalet från ändringens ikraftträdande om uppsägning görs inom 30 dagar från det att Användaren informerats om ändringen. Freelway har rätt att säga upp avtalet med tre månaders uppsägningstid. Freelway har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om Användaren bryter mot avtalet eller annars missbrukar Tjänsten på ett allvarligt sätt.

15. Tvister m.m.

Tvist vid tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av svensk domstol enligt svensk lag.

16. Ikraftträdande
Dessa villkor gäller från och med den 2023-05-29.